Bomen

Tijdkrans

Gezelle vulde de uitgave van zijn Verzamelde Werken vanaf 1892 aan met een nieuwe bundel Tijdkrans. Die bevat zowel gelegenheidsgedichten geschreven voor zijn Kortrijkse omgeving als vernieuwende lyrische natuurpoëzie. De bundel is opgevat als een dichterlijk getijdenboek geordend volgens de cycli van de dag, het jaar en de eeuwigheid. Gezelle greep met deze bundel naast de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de Nederlandse Letterkunde die gewonnen werd door Virginie Loveling.

Guido Gezelle
Lees meer
GGA0521
Oostermaand

De boomen

De boomen staan nog naakt, en in
hun' winterdaagsche ellende
verarmoed; ijele en ongedaan,
gelijk' een schooiersbende;
terwijl, beneên de langheid hunner
takken, allenthenen,
alreede 'et nieuwe koorengroen
is uit den grond verschenen.
De zunne lekt en laaft de teergetopte
jonge spieren;
die, kijkende uit den moederschoot,
den eersten blijdag vieren
huns levens. Ach, hoe keurig zijn
de duizendvoude kerven
van groenigheid, in al die on-
gelijkig groene verven!

(...)

GGA0624
Doodemaand

't Is weêrom winter, weêrom donker

weêrom koud en nat;
't zijn weêrom lange nachten, korte dagen!
Och of het haast gedaan ware, en ik
eindlijk eens en stad
en studiekamer vluchten mochte! o Hagen,
o blijde bosschen vogelvol, gezang
van menschen en van dieren, ik verlang
mijn herte uit: wilt uw' komste niet vertragen! (...)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.