132

Gezelle een gedirigeerd journalist?

Gezelle was in Brugge actief als redacteur en politiek journalist van 't Jaer 30. Hij lanceerde pittige aanvallen op de liberale vijanden. Werd Gezelle hierin gestuurd door de katholieke overheid? En wat was de rol van de enigmatische persoon Antoon Wemaer?

Guido Gezelle
Read more
Guido Gezelle
Wemaer2
Antoon Wemaer

Antoon Wemaer was een enigmatische persoonlijkheid: directeur van het Grootseminarie en vicaris generaal van de Brugse bisschop Faict, mentor van Guido Gezelle, gulle kunstliefhebber en filantroop. Hij was de drijvende kracht achter de ultramontaanse strijd met de liberalen in het negentiende-eeuwse Brugge. Hij was de man die achter de schermen stevig de touwtjes in handen hield en nauwelijks sporen naliet.

GGA050903 21
Driemanschap

Uitgever Honoré Vandenberghe-Denaux vestigde zich in 1861 te Brugge in de Gruuthusestraat, dichtbij kanunnik Antoon Wemaer die op de Dijver woonde. De directeur van het Grootseminarie liet vanaf 1862 zijn studieboeken door Vandenberghe drukken, later ook de publicaties voor de Sint-Pieterspenning en de Bibliothèque Choisie. Waarschijnlijk is het Wemaer die drukker Vandenberghe en redacteur Gezelle in mei 1863 samenbracht voor de opstart van het Kiesgazetje. Met ingang van 17 juli 1864 zette het driemanschap de samenwerking verder voor het politieke weekblad ‘t Jaer 30 (later 't Jaer 70)

Guido Gezelle
GGA Aanw 570 01r
Anonimiteit

Er werd uiterst zorg voor gedragen om rechtstreekse verbanden met het bisdom te camoufleren. Redacteurs werden niet bij naam genoemd. Inzendingen werden geanonimiseerd of verschenen onder een schuilnaam. De teksten werden vernietigd na het drukken. Wanneer de persconflicten vanaf 1867 ook in de rechtbank belandden, leidde dit tot een grotere voorzichtigheid. Zo is het opvallend dat Wemaer vanaf mei 1867 zijn brieven aan Gezelle niet meer in eigen naam tekende, maar met “X.”

“Wanneer wy ons aen dit bisschoppelyk papierken vuil maken, wachten wy ons wel den naem van den uitgever uit te spreken. Wy weten te wel, dat Vandenberghe hier slechts een blind en passief-instrument is van den zwarten boel.”
De Westvlaming (liberale tegenhanger) - 04.10.1868
FO A33880 Brugge Steenstraat 38, huis van La Concorde
Financiering

Feitelijk was het bisdom geen eigenaar van het blad. Er was geen financieel spoor te ontdekken vanuit het bisdom. De inkomsten moesten van de abonnementen en de advertenties komen. Onrechtstreeks werd de afname wel verzekerd via de katholieke netwerken. De leden van de kiesvereniging La Concorde stonden bijvoorbeeld in voor een groot deel van de advertenties. Bovendien blijkt uit de briefwisseling dat Wemaer de bijkomende nummers financierde in verkiezingstijd.

“N’y aurait-il pas moyen de faire paraître le Jaer 70 deux ou trois fois la semaine jusqu’aux élections? Je soignerai pour les frais.”
Antoon Wemaer - Brief 20.07.1870
Guido Gezelle
GGA3521 01 02 Brief Gezelle aan Van Oye, 01.11.1864
Redactie

Gezelle stond er in de beginperiode alleen voor. Hij schreef aan Van Oye: Have you received the Jaer 30? I have worked very hard for it lately, in fact 10-12 numbers back are almost entirely of my own making. I have no one to help me as I wish to be helped, on the contrary many to criticise and annoy me. Wemaer vroeg collega’s bij te springen, met wisselend resultaat. Eind 1868 was er een meerkoppige redactie. Wanneer Gezelle het eind 1869 moeilijk kreeg, werd ingegrepen. Een groep “filosofen” kreeg de leiding. De veranderde toon van de krant had negatieve gevolgen, zodat Gezelle in ere hersteld werd.

“dat het blad een potpourri is van personaliteiten door de onderpastoors aeneengeschakeld, en dus is het moeielyker den waren opsteller te kennen”
De Westvlaming - 04.10.1868
JDE 18660428 0003 't Jaer 30, 't Nieuws van de weke
De praktijk

De redactionele artikels werden elke week op donderdag afgewerkt. Op vrijdag werden de drukproeven nagelezen door Wemaer en werd ‘‘t Nieuws van de weke’ eraan toegevoegd, zodat de krant op zaterdag kon verschijnen. Het ritme van de briefwisseling wordt bepaald door deze cyclus, omdat Wemaer bij het begin van de week instructies geeft voor artikels of op vrijdag reageerde op de drukproeven. Bij het nalezen gaf Wemaer soms aanvullend commentaar op de artikels. Om de reeds gezette teksten niet meer aan te passen, werd die opgenomen bij de berichtjes van’ ‘t Nieuws van de weke’.

Guido Gezelle
GGA Aanw 562 01r Brief van Wemaer met instructies 01.08.1866
Notes de direction

Naast feitelijke informatie over de activiteiten van de bisschop, waarover Wemaer verslag wil zien in ‘t Jaer 30, zijn er zijn "notes de directions" voor de politieke artikels. Gezelle zet hierbij de koele zakelijke instructies om naar een kleurrijk volks Vlaams proza. Thema's die aan bod kwamen in de instructies van Wemaer waren o.m. het lokale sociale beleid, het onderwijs, verkiezingen, aanvallen op Boyaval etc.

MBU001000050 Capucijnenklooster, afgebroken in 1867
Capucijntjes

Een geliefd onderwerp was de verwijdering van de paters Capucijnen op het zand. Op 1 augustus 1866 stuurde Wemaer Gezelle notities en excerpten over de Capucijnen te Brugge voor een historische situering van de orde die plaats moeten ruimen voor het nieuwe station. Hij maakt de analogie tussen hun grote inzet voor de pestepidemie van 1666 en dezelfde voor de cholera-epidemie van 1866. Op 4 augustus brengt Gezelle de tekst uit Sanderus over de Capucijnen in ‘t Jaer 30. Hij werkt het contrast met het huidige bestuur verder uit. In de daarop volgende nummers komt hij er nog op terug.

Guido Gezelle
FOA2044
Verkiezingen: Boyaval

De verkiezingen blijven uiteraard een belangrijk thema. In de aanloop naar de senaatsverkiezingen van 11 juni 1867 vraagt Wemaer Gezelle een extra nummer te publiceren. Hij geeft hem een hele lijst met argumenten tegen liberaal kandidaat Jules Boyaval. Het gaat onder meer over het feit dat hij meubels zou bestellen in Brussel en Parijs of dat hij uit gierigheid zijn paarden verkoopt en zijn personeel ontslaat omdat ze teveel eten: “Boyaval a vendu ses chevaux a congediés ses domestiques, parce qu’ils mangeaient trop."

“Peerd en koets heeft hy verkocht, om dat dat ook al geld moet kosten, wagemakers, smids en al die gasten zouden ook al naer zyn kasse komen lonken ; daer door spaert hy een knecht die hy kost en hure zoude moeten geven”
Guido Gezelle - 't Jaer 30, 08.06.1867
FO A36865 1
Verkiezingen: Van Caloen

De katholiek kandidaat Charles Van Caloen werd gepresenteerd die zijn fortuin ten dienste stelde van de lokale economie. Zo zou hij de bouw van zijn kasteel te Loppem volledig laten uitvoeren door vakmannen uit Brugge. Wemaer stelt: “M. Van Caloen de Gourcy fait l’emploie le plus magnifique de sa grande fortune en faveur des habitants de Bruges. Il a fait construire depuis 10 ans le magnifique chateau de Lophem, qui lui coutera près d’un million. Le bois de construction vient de Bruges, les maçons de Bruges et de Lophem les charpentiers, les sculpteurs, les peintres de Bruges.”

“hy doet geheel jaren werken en dat door volk van alhier. Wie heeft er zyn kasteel gebouwd te Lophem? Van waer komt het steen, het hout, de beeldsnyderye, de schilderinge?”
Guido Gezelle - 't Jaer 30,
Guido Gezelle
132 spotprent proces Sint-Denijs
Proces

Na de afschaffing van het katholieke kerkhof door de liberale burgemeester verbood de bisschop de inwijding van het “geuzenkerkhof” in juni 1868. Hij werd bijgetreden door ‘t Jaer 30 in een artikel over een droom waarin Sint-Denijs in vuur en vlam stond. In de nacht van 11 op 12 juli werd er echt brand gesticht bij liberale boeren. Gezelles ’t Jaer 30 kwam ter sprake. Honoré Vandenberghe-Denaux, werd opgepakt en verbleef 8 dagen in de cel. Bij een huiszoeking zocht de politie het handschrift van de 2 teksten, maar vond geen sporen die naar het bisdom of Gezelle konden leiden. Hij werd wel gedagvaard als getuige in het proces.

Wemaer Guido Gezelle
Vertolking met bravoure

We kunnen concluderen dat het bisdom via Wemaer nauwlettend stuurde op de organisatie en de redactie van ‘t Jaer 30. Hij bepaalde welke thema’s wanneer besproken werden en waakte ook over het profiel van het weekblad. Gezelle vertolkte met veel bravoure de aangeboden standpunten. Hij creëerde er een populair medium omheen in een pittige, volkse stijl voor een publiek dat zich niet herkende in het aanbod van La Patrie of De Standaerd van Vlaenderen.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.