GGA 5730 01r

Markante uitspraken

De meeste brieven van de KANTL-leden zijn zakelijker, voornamer en erudiet van aard. Toch onthullen ze het karkater en temperament van de schrijvers. Er zijn ook intieme en bijzonder liefdevolle brieven, want sommige KANTL-leden waren hechte vrienden van de dichter. Lees enkele boeiende, grappige, literaire en treffende passages uit de correspondentie met de leden van de KANTL.

Guido Gezelle
Read more
Beeldbank Gent SCMS PBK 1251 Foto beeldbank, Gent
Sint-Niklaas, 17.10.1886

Alfons J.M. Janssens aan Guido Gezelle

"Ah wel, hoe gaat het met de taalkamer Ik heb hooren zeggen dat ge zat te monkelen en te lachen gelyk eene w. ..... achter den rug van Willems als deze zyne schoone en zoo vlaamschgeestige rede uitgaf. Is 't waar? En de andere? Trok E. Hiel zynen jodenneus niet op en M. Lootens en Snieders wat zeïn de die"

Lees de volledige brief

“Ik meende voortaan vrij te zyn, maar de vryheid schynt voor anderen gemaakt!”
Guido Gezelle aan Jean-Baptiste-Emmanuel-Felix-Vincent-Pierre-Marie (de) Béthune - Kortrijk, na 23.05.1889
Guido Gezelle
Johan Hendrik Caspar Kern wikipedia
Leiden, 04.12.1897

Johan Hendrik Caspar Kern aan Guido Gezelle

"Met innige voldoening ontwaarde ik dat de betuiging van mijne ingenomenheid met Uwe gedichten U getroffen had, veel meer dan ik vermoeden kon. Ja, ik weet wel bij eigen ondervinding dat het een geheel ander gevoel dan ijdelheid is, wanneer wij waarde hechten aan en ons verheugen in ‘t gunstig oordeel onzer medemenschen, en dubbel aangenaam is het, blijken van instemming te ontvangen van verre, uit kringen van waar wij niets verwachtten. Maar ik had mij niet voorgesteld, dat mijn schrijven U zooveel genoegen zou geven. Nu, des te beter."

Lees de volledige brief

“de liberalen, zegt hij, zullen voor mij stemmen; een priester moet door eenen priester, een Brabander door eenen Brabander vervangen worden; daarbij Antwerpen is reeds te veel bevoordeeld”… Dit laatste schijnt inderdaad wel waar.”
Jan Bols aan Guido Gezelle - Alsemberg, 19.10.1891
78e698a1 f224 4fda ba05 2f8b4636fe24 Guido Gezelle
GGA 5730 01r
Brussel 04.12.1886

Hippoliet Haerynck aan Guido Gezelle

"Eergister kreeg ik het bezoek van drie afgevaardigden der logie, daaronder een lid der academie. Die heeren deelden mij mede, dat mijne kandidatuur gesteld is geworden, benevens nog een tiental andere; dat het hen zeer zou verblijd hebben wierde ik gekozen; dat nochtans de zaak moeilijker werd omdat het meerendeel der liberale leden der ac. vrijmetsers zijn en als dusdanig gehouden, eerst en vooral hunne broeders te ondersteunen; dat die toestand, om mijnentwille, veel leden der logie bedroefd had (?) en dat zij, als buitengewone gunst, bekomen hadden, dat de academieleden, die tot de logie behooren, voor mij zouden stemmen in geval ik zonder uitstel onder het peterschap van twee hunner mijne aanneming als vrijmetser wilde verzoeken."

Lees de volledige brief

“Wat? Ik bewonderd worden door een meester als gij! Waarlijk, gij zoudt mij wel een beetjen hoovaardig gaan maken.”
Amand De Vos aan Guido Gezelle - Gent, 23.12.1889
Guido Gezelle
OBB001000513 Gezelle stuurde foto van dit Kortrijks oorijzer naar Winkler
Kortrijk, 07.03.1882

"ik, kind zynde, te Brugge bewonderde, de ooryzers van de Sente Kruusche ja, van de Brugsche vrouwen. Sedert dien ben ik op zoek naar het friesche dat alhier nog mag te vinden zyn. Zaliger myne moeder was, onder ander, eene Devriese/n ega; wie weet al of er my, omtrent of in het herte geen friesche bloed aan 't leven en is!"

Lees de volledige brief

“Met dit gedicht van u zyn wy zeer ingenomen, en u zult ons groot genoegen doen door telkens wanneer u lust heeft en in Noord-Nederland iets uit wilt geven, het by ons in tezenden.”
Albert Verwey aan Guido Gezelle - Noordwijk aan Zee, 04.05.99
“Is het UEd. bekend dat een “geldbeen” te Parijs – luidens V. Hugo’s “Notre Dame de Paris” - “une jambe de Dieu” heet of hiet?”
Karel Deflou aan Guido Gezelle - Brugge, 16.01.1882
“Ook, lijk een visch naar het water, verlang ik naar uwe beoordeeling en naar deze van vriend De Bo.”
Edward Louis Gailliard aan Guido Gezelle

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.