GGA 5730 01r

Markante uitspraken

De meeste brieven van de KANTL-leden zijn zakelijk, voornaam en erudiet van aard. Toch onthullen ze het karakter en temperament van de schrijvers. Er zijn ook intieme en bijzonder liefdevolle brieven, want sommige KANTL-leden waren goede vrienden van Gezelle. Lees enkele boeiende, grappige, literaire en treffende passages uit de correspondentie met de leden van de KANTL.

Guido Gezelle
Lees meer
Beeldbank Gent SCMS PBK 1251 Foto beeldbank Gent
Sint-Niklaas, 17.10.1886

Alfons Janssens aan Guido Gezelle

"Ah wel, hoe gaat het met de taalkamer Ik heb hooren zeggen dat ge zat te monkelen en te lachen gelyk eene w. ..... achter den rug van Willems als deze zyne schoone en zoo vlaamschgeestige rede uitgaf. Is 't waar? En de andere? Trok E. Hiel zynen jodenneus niet op en M. Lootens en Snieders wat zeïn de die"

Lees de volledige brief

“Ik meende voortaan vrij te zyn, maar de vryheid schynt voor anderen gemaakt!”
Guido Gezelle aan Jean-Baptiste Béthune - Kortrijk, na 23.05.1889
Guido Gezelle
Johan Hendrik Caspar Kern wikipedia
Leiden, 04.12.1897

Johan Kern aan Guido Gezelle

"Wat het taaleigen Uwer gedichten aangaat, wil ik gaarne mijn meening zeggen, omdat dit punt door Uzelven wordt aangeroerd. Het gebruik van woorden, die op Nederlandsch taalgebied niet algemeen meer in zwang zijn, hindert mij niet. Integendeel, ik zou wel wenschen dat onze schrijvers, vooral onze dichters, meer gebruik maakten van zooveel schilderachtige uitdrukkingen die men in den volksmond hoort, maar niet durft gebruiken, of niet recht begrijpt."

Lees de volledige brief

“Ook, lijk een visch naar het water, verlang ik naar uwe beoordeeling en naar deze van vriend De Bo.”
Edward Gailliard aan Guido Gezelle - Brugge, 15.10.1882
78e698a1 f224 4fda ba05 2f8b4636fe24
Brussel, 04.12.1886

Hippoliet Haerynck aan Guido Gezelle

"Eergister kreeg ik het bezoek van drie afgevaardigden der logie, daaronder een lid der academie. Die heeren deelden mij mede, dat mijne kandidatuur gesteld is geworden, benevens nog een tiental andere; dat het hen zeer zou verblijd hebben wierde ik gekozen; dat nochtans de zaak moeilijker werd omdat het meerendeel der liberale leden der ac. vrijmetsers zijn en als dusdanig gehouden, eerst en vooral hunne broeders te ondersteunen; dat die toestand, om mijnentwille, veel leden der logie bedroefd had (?) en dat zij, als buitengewone gunst, bekomen hadden, dat de academieleden, die tot de logie behooren, voor mij zouden stemmen in geval ik zonder uitstel onder het peterschap van twee hunner mijne aanneming als vrijmetser wilde verzoeken."

Lees de volledige brief

“Vallen ze in Vlaanderen uit den hemel, in Holland en Frankrijk komen ze uit de maan.”
Karel Deflou aan Guido Gezelle - Brugge, 19.03.1897
Guido Gezelle
OBB001000513 Gezelle stuurde foto van vrouw met Kortrijks oorijzer naar Winkler
Kortrijk, 07.03.1882

Guido Gezelle aan Johan Winkler

"ik, kind zynde, te Brugge bewonderde, de oorijzer van de Sente Kruusche ja, van de Brugsche vrouwen. Sedert dien ben ik op zoek naar het friesche dat alhier nog mag te vinden zyn. Zaliger myne moeder was, onder ander, eene Devriese/n ega; wie weet al of er my, omtrent of in het herte geen friesche bloed aan 't leven en is!"

Lees de volledige brief

“Kost gy naar hier komen slapen dat ware zoo leutig, en myn Vlaamsche Leeuw is braaf geworden”
Alfons Janssens aan Guido Gezelle - Sint-Niklaas, 12.01.1891
Archive ugent be 36 EE9 D9 C 7 D4 F 11 E1 9615 3 DB03 B7 C8 C91 DS 259 cropped De Wolf bezat De Denes Testament Rhetoricael
Kortrijk, 08.06.1887

Guido Gezelle aan Ferdinand Vander Haeghen

"Apotheker De Wolf van Brugge, gelijk een ware wolf, houdt aan zijn handschrift, te weten aan den eigendom eraan; maar ‘k hebbe hem overhaald, en, mits 12 afdrukken voor hem, wilt hij het laten uitgeven, liefst door de Bibliophielen"

Lees de volledige brief

“En de vijanden knerzetanden en tieren, en de vrienden zwijgen dikwijls, b.v. Rond den Heerd; ik zend hem twee afdruksels van al wat ik maak, en hij, hij zwijgt stil, doodstil.”
Amaat Joos aan Guido Gezelle - Hamme, 07.08.1886
Guido Gezelle
Huis Janssens Sint Niklaas Haard in landhuis van Alfons Janssens te Sint-Niklaas
Sint-Niklaas, 15-31.08.1885

Alfons Janssens aan Guido Gezelle

"Ik weet dat ge hier in de stad veel vrienden en bewonderaars telt, die alle verheugd zouden zyn U te groeten en te aanhooren. Doch de grootste vreugd ware nog voor my die U geern aan myne tafel zou ontvangen en met U wat praten rond den heerd"

Lees de volledige brief

“maer nu ’t is elk zijne goeste en die aen de Seine woont kan de Schelde niet rieken! -”
Karel De Gheldere aan Guido Gezelle - 1859
Hiel AMVC Emmanuel Hiel, afbeelding Letterenhuis
Hamme, 26.09.1886

Amaat Joos aan Guido Gezelle

"Ik hebbe gehoord dat D'Hondt en Hiel geen deel willen maken van onze Taalkamer: twee geuzen min, dat kan geen kwaad. Integendeel!? . . .
Wie gaat er nog bij gekozen worden? . . O! van dien keus hangt zooveel af, misschien de toekomst onzer taal, misschien het begraven van alle onze pogingen om de levende taal in hare rechten te herstellen."

Lees de volledige brief

“Is het UEd. bekend dat een “geldbeen” te Parijs – luidens V. Hugo’s “Notre Dame de Paris” - “une jambe de Dieu” heet of hiet?”
Karel Deflou aan Guido Gezelle - Brugge, 16.01.1882
Guido Gezelle
GGA1388 03 02 Hennen van Merchtenen, drukproef met correcties
Koekelare, 1896

Karel De Gheldere aan Guido Gezelle

"Ik lees met veel genoegen en aandachtigheid uwen H. van Merchtem en heb er al verscheidene goede dingen in gevonden voor mijn Hs. Die vogel die mij soms lachen doet dat mijn mond staat waar mijn oore staat, kan een’ mensch ook de tranen in de oogen doen komen. Dat is zeker onze eenigste lyrische dichter uit de Middeneeuwen."

Lees de volledige brief

“Ik was toch opgezet omdat Gij mij gingt bezoeken, en mijne brave moeder was zoo blijde omdat zij voor U eens wel ging koken.”
Amaat Joos aan Guido Gezelle - Hamme, 26.09.1886
GGA 6909 Gr
Brussel, 07.11.1897

Jan Van Droogenbroeck aan Guido Gezelle

"Ik heb uw boek nog niet gelezen; enkel eens doorbladerd; maar hoeveel edelsteenen schitterden mij reeds toe uit dit snoer! Welk een geur van reine poezie stijgt mij uit dien bloemenruiker! Ik wil uw boek langzaam en rustig lezen om het lang en volkomen te genieten; maar wil u al vooraf dank zeggen voor uw bewijs van vriendschap"

Lees de volledige brief

“de materie is voor mij duister op vele plaatsen en 'k zou wenschen mijn weverslamptje aan uwen fakkel te aansteken.”
Karel De Gheldere aan Guido Gezelle - Koekelare, 05.12.1878
Guido Gezelle
Vlas beeldbank Kortrijk 2 Beeldbank Kortrijk
Brussel, 03.11.1891

Emanuel Hiel aan Guido Gezelle

"Mijn vriend, de heer Baron de Coels-vanderBrugghen, woonachtig op de Haechtse Kasseide, 234, te Schaerbeek, is een groote liefhebber van rozen, en daarom kweekt hij ook die schoone bloemen, met voorliefde. Thans, zoodra mogelijk, zou hij een twintigtal balen vlasstoppels noodig hebben, om gedurende den winter zijne lievelingen te beschermen. Zoudt gij de goedheid willen hebben in Kortrijk, onder uwe talrijke betrekkingen, inlichtingen daarover te nemen, en in welke voorwaarden die stoppels aan den WelEdelen Heer Baron zouden kunnen geleverd worden."

Lees de volledige brief

“God zij gedankt, het gaat beter. Ik heb bezocht geweest van ontsteking in de blaas, enz. dus heb ik krachten verloren die traagskens terug keeren; de geneesheer heeft mij al ’t gene ik liefste deed verboden.”
Guido Gezelle aan Karel Stallaert - Kortrijk, 30.03.1888
GGA1633 02 02 Woordentasfiche
Gent, 07.08.1898

Willem De Vreese aan Guido Gezelle

"Ik bewonder den ijver uwer schrijvelinge, Waarde Vriend, maar vinde haar verzoek nog al naïef. Ge zijt ongetwijfeld van mijn gevoelen, en zult haar zeker wel laten begrijpen hebben, dat hetgeen nog moet ingevoegd worden even onmisbaar is als al de rest. Onder die in te voegen briefjes kunnen er zeer belangrijke zijn voor ’t Woordenboek; misschien ook wordt er naar verwezen, en wat ben ik met die verwijzingen?"

Lees de volledige brief

“I am afraid that many of your clerical confreres will be startled with my pamphlet & that I shall be looked upon as a dangerous man by those who like things to go on quietly.”
James Weale aan Guido Gezelle - Brugge, 13?.04.1860
Guido Gezelle
W16 Old Album Gorey Yersey, www.theislandwiki.org
Kortrijk, 26.08.1889

Guido Gezelle aan Alfons Janssens

"Met geen stalen, maar met een krijstalen penne schrijve ik u dezen brief: Mocht hij zoo klaar en zoo doorluchtig zijn als de penne waarmee 'k hem schrijve en u doen verstaan hoe vernesteld ik gezeten hebbe sedert mijne terugkomst uit het blommeneiland Jersey!"

Lees de volledige brief

“Ik had my wel eens aan uwen naam geergerd, en mij afgevraagd: hoe komt deze volbloed-Vlaming aan zoo'n italiaanschen naam.”
Johan Winkler aan Guido Gezelle - Haarlem, 12.01.1883
Schuermans AMVC Foto Letterenhuis, Antwerpen
Leuven, 27.02.1866

Lodewijk Schuermans aan Guido Gezelle

"Geloof me, vriend lief, ik versta niet goed het west vlaamsch en denk dat gy veel meer goed zoudt gesticht hebben met uw met zoo veel kennis opgesteld werk in de algemeene schryfwyze en Taal op te stellen"

Lees de volledige brief

“Wat? Ik bewonderd worden door een meester als gij! Waarlijk, gij zoudt mij wel een beetjen hoovaardig gaan maken.”
Amand De Vos aan Guido Gezelle - Gent, 23.12.1889
Guido Gezelle
AL Felixarchief GG Genard 18861126r Afbeelding Felixarchief Antwerpen
Kortrijk, 26.11.1886

Guido Gezelle aan Pieter Génard

"In den “Oprechten West-Vrieschen Almanach 1725 te Ghendt bij Cornelis Meyer” staat er: “Den 1 Augusti had den ambassadeur audientie by den grooten visier tot Constantinopelen over de wedergevinge van het genomen Oost-Indisch schip van kapitein Geselle, 't welk men verhoopt te zullen reusseeren."

Te dien tijde schreven mijn voorouders hunnen name GHESELLE, GESELLE en DE GHESELLE. Met den Hollandschen tijd heeft mijn vader eerst beginnen schrijven, (en ik na hem) GEZELLE."

Lees de volledige brief

“Verontschuldig mij wegen mijn ongewoon postpapier: dat komt van te verhuizen. Verhuist nooit, tenzij – voor Brugge!”
Karel Deflou aan Guido Gezelle - Brugge, 29.11.1887
Jan Bols AMVC Foto Letterenhuis Antwerpen
Alsemberg, 19.10.1891

Jan Bols aan Guido Gezelle

"de liberalen, zegt hij, zullen voor mij stemmen; een priester moet door eenen priester, een Brabander door eenen Brabander vervangen worden; daarbij Antwerpen is reeds te veel bevoordeeld”… Dit laatste schijnt inderdaad wel waar."

Lees de volledige brief

“Pastor Debo heeft mij ook geschreven van denzelfden dag de wierook straalde in mijn neuze!”
Karel De Gheldere aan Guido Gezelle
Guido Gezelle
GGA 7129 01r
Noordwijk aan Zee, 04.05.99

Albert Verwey aan Guido Gezelle

"Met dit gedicht van u zyn wy zeer ingenomen, en u zult ons groot genoegen doen door telkens wanneer u lust heeft en in Noord-Nederland iets uit wilt geven, het by ons in tezenden."

Lees de volledige brief

“Spreekt toch geen hollandsch met mijn kortrijksche “schrijvelinge””
Guido Gezelle aan Willem De Vreese - Kortrijk, 05.07.1898
GGA9494 F 01 Johan Winkler
Haarlem, 18.03.1882

Johan Winkler aan Guido Gezelle

"Uw antwoord op myne mededeeling dat ik een geus ben met hart en ziel, deed my deugd. Ach! er zijn zoo vele Schotjes tusschen menschen en menschen; ik mag die zoo geerne omtrappen, of anders er over heen den man aan den anderen kant vriendelik groeten en den vriendenhand bieden. Maar 'k hield het voor myn plicht U te waarschuwen, wie de man was dien Gy "vriend" noemdet."

Lees de volledige brief

“Kent Gij een muylstooter, ml. = priester, die met de eene of de andere relikwie den zegen geeft?”
Karel Deflou aan Guido Gezelle - Brugge, 24.01.1886
Beeldbankgent SCMS FO 2583 Guido Gezelle
Alfons Janssens aan Guido Gezelle

k zal, zoo waakt gy, wederkeeren
Als nog Academie is
't Is nu al gebeurd, twee keeren,
Meen ik, en 't was altyd mis
Als 't nu nog eens is, dan schryft gy,
En dan kom ik zelf naar Gent;
En een uurken praten blyft gy,
Anders ben ik niet kontent.
Hebt ge soms wat zaad in 't baksken
Zendt het voorenop, met spoed,
En dan breng ik U een paksken
Van... ge weet het wel... gegroet!

Brief juli 1887

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.