Ann Slabbinck & Ruischen van 't ranke riet

Dichteres Ann Slabbinck vereenzelvigt zich langs de waterkant met Gezelles ruischende ranke riet!

O! 't ruischen van het ranke riet!

O! 't ruischen van het ranke riet!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,

gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr
,
staat op en buigt ootmoedig weêr,

en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke riet!

O! 't ruischen van het ranke riet!
hoe dikwijls dikwijls zat ik niet
nabij den stillen waterboord

alleen en van geen mensch gestoord,
en lonkte 't rimplend water na,
en sloeg uw zwakke stafjes ga,
en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruischend riet!

Nochtans, o ruischend ranke riet,
uw stem is zoo verachtlijk niet!

God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: "Waait! . . ." en 't windtje kwam,
en 't windtje woei, en wabberde om
uw stam, die op en neder klom!
God luisterde. . . en uw droevig lied
behaagde God, o ruischend riet!

O neen toch, ranke ruischend riet,
mijn ziel misacht uw tale niet;

mijn ziel, die van den zelven God
't gevoel ontving, op zijn gebod,
't gevoel dat uw geruisch verstaat,
wanneer gij op en neder gaat:
o neen, o neen toch, ranke riet,
mijn ziel misacht uw tale niet!

O! 't ruischen van het ranke riet
weêrgalleme in mijn droevig lied,

en klagend kome 't voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
o Gij, die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!

Guido Gezelle, Dichtoefeningen

Ann Slabbinck2

Ann Slabbinck

Ann Slabbinck (°1978, Brugge) werkt als psychologe in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Ann won de Prijs Humane Zorg in 2018 en zet zich in om de psychiatrie te hervormen van binnenuit. Ze maakte deel uit van het dichterscollectief Het Venijnig Gebroed. Naast psychologe en dichteres is ze ook meester in beeldende kunsten. Ann switcht graag en vaak tussen media. Poëzie is haar lijfeigene, daarmee kleedt ze de wereld aan.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.